privacyverklaring

Carolien Baudoin, branding + illustratie, gevestigd aan Steenakker 10, 5595 HP Leende, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacy verklaring.

contactgegevens:
carolienbaudoin.nl
Steenakker 10
5595 HP Leende
+31 6 8130 5161

Carolien Baudoin is de Functionaris Gegevensbescherming van Carolien Baudoin, branding + illustratie
Zij is te bereiken via hallo@carolienbaudoin.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Carolien Baudoin, branding + illustratie verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over website bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via hallo@carolienbaudoin.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Carolien Baudoin, branding + illustratie verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
-Afhandeling betaling
Wettelijke grondslag: Toestemming, overeenkomst, wettelijke verplichting
-Telefonisch of e-mail contact
Wettelijke grondslag: Toestemming, overeenkomst, wettelijke verplichting
-Afleveren goederen en diensten
Wettelijke grondslag: Toestemming, overeenkomst, wettelijke verplichting
-Om te voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals de Belastingdienst
Wettelijke grondslag: Toestemming, overeenkomst, wettelijke verplichting

Geautomatiseerde besluitvorming
Carolien Baudoin, branding + illustratie neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Carolien Baudoin, branding + illustratie bewaart uw gegevens zolang als er een klant relatie bestaat.

Delen van persoonsgegevens met derden
Carolien Baudoin, branding + illustratie deelt uw gegevens enkel met derden wanneer het noodzakelijk is om de gegevens door te geven. Denk aan factuur- en verzendgegevens voor drukwerk en ander materiaal.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Carolien Baudoin, branding + illustratie gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Carolien Baudoin, branding + illustratie en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar hallo@carolienbaudoin.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Carolien Baudoin, branding + illustratie wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://
autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Carolien Baudoin, branding + illustratie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met hallo@carolienbaudoin.nl
-voor- en achternaam
-adresgegevens
-telefoonnummer
-e-mailadres
-lijst met contactgegevens van de klant via een app
-bankrekeningnummer
-het afhandelen van uw betaling
-u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
-om goederen en diensten bij u af te leveren

Carolien Baudoin, branding + illustratie verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Carolien Baudoin, branding + illustratie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Carolien Baudoin, branding + illustratie verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Carolien Baudoin, branding + illustratie blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.